Pirkimo taisyklės

Pirkėjas - klientas, kurio naudai gaminama tvoros produkcija (toliau PRODUKCIJA).

Pardavėjas - UAB "Jape LT", priimanti įsipareigojimą pagaminti ir perduoti Pirkėjui Produkciją.

1.PASLAUGOS SĄLYGOS IR APRAŠYMAS

1.1. Užsakomos Produkcijos specifikaciją ir aprašymą Pardavėjas pateikia individualiame komerciniame pasiūlyme pagal Pirkėjo paraišką. Pardavėjas įsipareigoja pagaminti ir perduoti komerciniame pasiūlyme nurodytą Produkciją Pirkėjo nuosavybėn pagal komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą ir kainą.

1.2. Produkcija yra gaminama individualiai pagal Pirkėjo išmatavimus ir negali būti grąžinta Pardavėjui. Pirkėjui patvirtinus komercinį pasiūlymą jis pareiškia, kad susipažino su Produkcijos charakteristikomis ir savybėmis (t. y. spalva, išmatavimai, kiekis) ir paslaugos sąlygomis, kurios pateiktos www.artfence.lt svetainėje ir komerciniame pasiūlyme.

1.3. Gamybos terminas yra nurodomas Komerciniame pasiūlyme ir skaičiuojamas nuo avansinio mokėjimo datos. Avanso suma yra nurodyta komerciniame pasiūlyme. Avanso mokėjimas taip pat yra šių salygų parvirtinimas, kad Pirkėjas susipažino ir sutinka su pasiūlyta paslauga ir kaina.

1.4. Pirkėjas privalo atlikti likusį užsakymo apmokėjimą atsiimant Produkciją iš Pardavėjo sandėlio (Prūsų g. 1, Didžiasalio k., Vilniaus r.) arba pristačius Produkciją Pirkėjo nurodytu adresu (papildomai užsakoma paslauga)., tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informavimo apie Produkcijos gamybos pabaigą ir paruošimą atsiėmimui dienos.

1.5. Produkcijos nuosavybės teisė Pirkėjui pereina tik po visiško atsiskaitymo už ją. Neapmokėjus pilnos Komerciniame pasiūlyme nustatytos užsakymo sumos, Produkcija laikoma Pardavėjo nuosavybe.

2.PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pagaminti Produkciją pagal pateiktą specifikaciją ir Komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą.

2.2. Prisatyti Produkciją Pirkėjo nurodytu adresu (jeigu tokia paslauga yra užsakyta). Produkcijos iškrovimo darbai yra įtraukti į pristatymo paslaugą.

2.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Produkcijos kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas (ar tretieji asmenys) ją naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokia Produkcija yra paprastai naudojama, nesilaikė montavimo instrukcijose nurodytų rekomendacijų, pažeidė įrangos naudojimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Produkcijos išoriniai ar kiti defektai nebuvo aptarti raštu Produkcijos perdavimo metu.

2.4. Pardavėjas sutinka nemokamai sandėliuoti Produkciją ne daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo informavimo apie Produkcijos gamybos pabaigą ir paruošimą atsiėmimui dienos. Neatsiėmus tvoros įrangos per nustatytą terminą, taikomas Prekių sandėliavimo mokestis. Užsakymui taikomas 5,00 Eur (be PVM) per darbo dieną sandėliavimo tarifas už kiekvieną paletę.

3.GARANTIJA

3.1. Produkcijai suteikiama 5 (penkių) metų garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Garantija padengia remontuojamos Produkcijos keičiamų detalių ir darbo valandų kaštus. Pardavėjas įsipareigoja per garantijos laikotarpį pakeisti nekokybišką Produkciją kokybiška Produkcija per 35 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo.

3.2. Garantija netaikoma jeigu:

3.2.1. Produkcijos kokybės pablogėjimas ar pažeidimai yra sukelti Pirkėjo (arba trečiųjų asmenų) veiksmų, Produkcija buvo naudojama ne tiems tikslams, kuriems tokia įranga yra naudojama, nesilaikoma montavimo instrukcijose nustatytų reikalavimų.

3.2.2. Produkcijos kokybės pablogėjimas, pažeidimai ar sugadinimas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

4. ATSAKOMYBĖ, BENDRI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkėjui vienašališkai nutraukus užsakymo vykdymą, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius ir sumokėti baudą už šių taisyklių nevykdymą. Baudos suma lygi avanso sumokėtai sumai nurodytai Komerciniame pasiūlyme. Nuostolių suma lygi faktiniams Pardavėjo patirtiems nuostoliams bet nemažesnė nei 30% nuo bendros užsakymo sumos.

4.2. Galutinis apmokėjimas atliekamas Pirkėjui pasirašius Produkcijos priėmimo-perdavimo aktą, pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.3. Laiku neperdavęs tinkamos komplektacijos ir kokybės Prekių Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja mokėti Pirkėjui 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo bendros Sutarties sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

4.4. Uždelstą apmokėjimą pagal Sutartį, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo iki 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

4.5. Pirkėjas ir Pardavėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo bendradarbiaudamos šių Taisyklių pagrindu.

4.6. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas įteikiamas Pirkėjui/Pardavėjui pasirašytinai arba siunčiant elektroniniu paštu. Pardavėjas ir Pirkėjas pripažįsta, kad pranešimai pateikti elektroniniu paštu, turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašyti ranka dokumentai, su sąlyga, kad jie išsiųsti iš Pirkėjo/Pardavėjo elektroninio pašto adreso su Pirkėjo/Pardavėjo rekvizitais nurodytais užsakyme.